فرمت تاریخ و زمان در سی شارپ

#C با ساختار بسیار خوبی برای کار با تاریخ و زمان همراه است که آن را DateTime می نامند و به ما اجازه استفاده، ذخیره و تغییر تاریخ و زمان را می دهد. در این مقاله به طور کامل فرمت دهی تاریخ و زمان در سی شارپ را همراه با یک اینفوگرافی آموزش داده ایم.

فرمت تاریخ و زمان در سی شارپ
Article مجازی

کلاس DateTime برای کار با تاریخ و زمان طراحی شده است و متدها و خصوصیات متعددی دارد  که در دوره آموزش سی شارپ یک فصل را به ببرسی آن اختصاص داده ایم . در این مقاله آموزشی نحوه خروجی گرفتن از تاریخ و زمان و چاپ آن در فرمت های مختلف را بررسی کرده ایم .

 

روش های تبدیل متغیر به فرمت تاریخ و زمان:

 

  • استفاده از متدهای ToString:

 

ToShortDateString() //3/9/2008
ToShortTimeString() //4:05 PM
ToLongDateString()  //Sunday, March 09, 2008
ToLongTimeString()  //4:05:07 PM
DateTime date1=DateTime.Now;
date1.ToLongDateString();  //Sunday, March 09, 2008

 

  • استفاده از کاراکترهای فرمت دهی تاریخ و زمان:

 

می توان از کاراکترهای مخصوص هر الگو استفاده کرد که در جدول زیر قابل مشاهده هستند. .
کاراکتر الگو شرح مثال
t h:mm tt ShortTime 4:05 PM
d M/d/yyyy ShortDate 3/9/2008
T h:mm:ss tt LongTime 4:05:07 PM
D dddd, MMMM dd, yyyy LongDate Sunday, March 09, 2008
f dddd, MMMM dd, yyy h:mm tt Combination of D and t Sunday, March 09, 2008 4:05 PM
F dddd, MMMM dd, yyy h:mm:ss tt FullDateTime Sunday, March 09, 2008 4:05:07 PM
g M/d/yyyy h:mm tt Combination of d and t 3/9/2008 4:05 PM
G M/d/yyyy h:mm:ss tt Combination of d and T 3/9/2008 4:05:07 PM
m,M MMMM dd MonthDay March 09
y,Y MMMM, yyyy YearMonth March, 2008
r,R ddd, dd MMM yyyy HH' : 'mm' : 'ss 'GMT' (*) RFC1123 Sun, 09 Mar 2008 16:05:07 GMT
s yyyy'-'MM'-'dd'T'HH' : 'mm' : 'ss (*) SortableDateTime 2008-03-09T16:05:07
u yyyy'-'MM'-'dd HH' : 'mm' : 'ss'z' (*) UniversalSortableDateTime 2008-03-09 16:05:07z
DateTime date1=DateTime.Now;
date1.ToString("D");  //Sunday, March 09, 2008

 

  • فرمت دهی استاندارد تاریخ و زمان:
به کمک این روش فرمت یا الگویی تعریف می کنیم که طبق آن خروجی را برای ما چاپ کند. این فرمت ها عبارتند از:
کاراکتر مثال توضیحات
d 1 روز
dd 01 روز دورقمی
ddd Sun نام مخفف روز هفته
dddd sunday نام کامل روز هفته

 

کاراکتر مثال توضیحات
M 2 ماه
MM 02 ماه دورقمی
MMM feb مخفف ماه
MMMM febriary نام کامل ماه

 

کاراکتر مثال توضیحات
yy 20 سال دورقمی
yyyy 2020 سال کامل

 

کاراکتر مثال توضیحات
h 5 ساعت (۱۲ ساعتی)
hh 05 ساعت (۱۲ ساعتی)
H 05 ساعت (۲۴ ساعتی)
HH 05 ساعت (۲۴ ساعتی)

 

کاراکتر مثال توضیحات
m 6 دقیقه
mm 06 دقیقه دورقمی

 

کاراکتر توضیحات
s ثانیه
t AM,PM
z Time zone
DateTime date1=DateTime.Now;
string.Format("{d/M/yyyy HH:mm:ss}", date);  //”9/3/2008  16:05:07”
آموزش فرمت تاریخ و زمان را می توانید به طور کامل تر با مراجعه به دوره آموزش سی شارپ ۸ مشاهده نمایید. (ویدیو شماره 52)

در اینفوگرافیک زیر می توانید خلاصه این مقاله را مشاهده نمایید.