مدرسین گرامی ، در این بخش شما می توانید درخواست تدریس خود را در سامانه ثبت کنید.

درخواست شما بررسی و صحت سنجی شده و مدیران سامانه جهت ادامه ی روند با شما در ارتباط قرار خواهند گرفت.

لطفا اطلاعات درخواست را با دقت تکمیل نموده و توضیحات خود را به صورت کامل وارد نمایید.

نمونه ویدئوی آموزشی